ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา

โรงเรียนทวีธาภิเศก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1

 • TAWEETHAPISEK SCHOOL

 • THE SCHOOL OF GENTLEMEN

hero-image

CHECK OUR SERVICES

บริการจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก


content-image

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา สำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนทวีธาภิเศก ประกอบด้วยกลุ่มงานดังต่อไปนี้

 1. สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
 2. งานซ่อมบำรุงและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
 3. งานระบบเครือข่าย
 4. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 5. งานนวัตกรรมการศึกษา (TP MOOC Studio)
 6. งานสารสนเทศ

สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา

อีเมลสถานศึกษา

ให้บริการอีเมลสถานศึกษาสำหรับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทวีธาภิเศกด้วย Google G-Suite

บัตรนักเรียน

ให้บริการถ่ายรูปและจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน

ควบคุมดูแลสื่อโซเชียลมีเดีย

ควบคุมดูแลสื่อโซเชียลมีเดียของโรงเรียนทวีธาภิเศก

ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

content-image
content-image

งานซ่อมบำรุงและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

 • แนะนำ ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ (Printer) เบื้องต้น

 • แนะนำ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wifi)

 • ประสานงานแจ้งซ่อมกับหน่วยงานภายนอก กรณีไม่สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้

งานระบบเครือข่าย

 • งานวางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบ การกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉิน และพัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 • งานติดตั้ง ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ (OS) และซอฟต์แวร์ให้บริการ (Package) บนเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์

 • งานติดตั้ง ควบคุม ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาระบบไฟฟ้าหลัก ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) และระบบกราวด์

 • งานติดตั้ง ตั้งค่า (Config) และบริหารจัดการระบบเครือข่ายใช้สายและไร้สาย

 • งานควบคุมและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 • งานพัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

 • งานสำรองไฟล์ระบบและไฟล์ข้อมูลของเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย

content-image
content-image

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

 • วางแผนและเสนอแนะด้านระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

 • พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน

 • เป็นศูนย์กลางในการให้บริการปรึกษาแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศ

 • รวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศทั้งหมดที่ใช้งานภายในโรงเรียน

งานนวัตกรรมการศึกษา (TP MOOC Studio)

 • รับผิดชอบงานต่าง ๆ ในการบริการห้องนวัตกรรมการศึกษา (TP MOOC Studio)

 • ประสานงานกับคณะกรรมการผลิตสื่อการสอน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรภายในโรงเรียนที่มีความสามารถเฉพาะอย่าง ผู้แทนกลุ่มสาระต่าง ๆ เจ้าหน้าที่โสตทัศน์ศึกษา และผู้ช่วยโสตทัศน์ศึกษา เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากทางโรงเรียนให้การบริการ อำนวยความสะดวก ประสานประโยชน์ให้การผลิตโสตทัศนวัสดุของกลุ่มงานสาระ ฯ ต่าง ๆ เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ มีคุณภาพ

 • จัดการบริการและสนับสนุน การประชุม อบรม สัมมนา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

 • จัดให้มีการควบคุม ดูแลรักษา และซ่อมแซม ห้องนวัตกรรมการศึกษา (TP MOOC Studio) ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

 • จัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ในห้องนวัตกรรมการศึกษา (TP MOOC Studio) โดยเฉพาะให้เป็นปัจจุบัน

 • จัดการบริการอัดวีดีโอประกอบการสอน

 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องนวัตกรรมการศึกษา (TP MOOC Studio)

content-image

CONTACT US

ช่องทางการติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก
ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ (ห้อง256) ตึก 2 ชั้น 5 ติดต่อครูอนุพงค์ คงสระ email : anupong.ko@taweethapisek.ac.th