IT&EIC

Information Technology and Educational Innovation Center

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา

โรงเรียนทวีธาภิเศก

บริการ

Check our Services

กลุ่มงาน

สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีฯ

นางสาวปภัสสร สิมมา

หัวหน้างาน

นางกฤษณา ลาระคร

กรรมการ

นายฐิติวัชร จำปาแดง

กรรมการ

นางสาวชนาพร หว่างกลาง

กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงาน

งานซ่อมบำรุงและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

นางสาววรางคณา โกมลผลิน

หัวหน้างาน

นางสาวบุปผา ไทยกิ่ง

กรรมการ

นายพิชญุตม์ มีเครือ

กรรมการ

นายพนธกร สุขประเสริฐ

กรรมการและเลขานุการ

Contact

Contact Us